Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Vagny - stavebnice TT


Poloky: 76

Nzov

Cena

Stav

Objedna


Ds(Daak) *SD-popis*STAVEBNICA
69/100   Ds(Daak) *SD-popis*STAVEBNICA

10,00

3x


Sas(Facs)*STAVEBNICA*BezPOPISU
69/101   Sas(Facs)*STAVEBNICA*BezPOPISU

13,00

3x


Ra cisterna*SD popis*LPHstave
69/102   Ra cisterna*SD popis*LPHstave

*Akcia / Vpredaj

7,50

2x


M152*SD IVep-POPIS*Inverzn*S
69/103   M152*SD IVep-POPIS*Inverzn*S

13,50

5x


Raj * BEZ Popisu *STAVEBNICA
69/104   Raj * BEZ Popisu *STAVEBNICA

9,00

6x


Be_Bi *Stavebnica*BEZ Popisu!!
69/105   Be_Bi *Stavebnica*BEZ Popisu!!

9,00

9x


Es 11 SD IVep*(3566-5;3416-3)
69/12018   Es 11 SD IVep*(3566-5;3416-3)

15,45

1x


Es12 SD IVep(269-5;433-7)STAV
69/12021   Es12 SD IVep(269-5;433-7)STAV

15,45

1x


Es 11 D V-VIep * Kov-Kol
69/12024   Es 11 D V-VIep * Kov-Kol

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

14,60

0x


Kbkks SD IVep*Nzkosten*STAV
69/12027   Kbkks SD IVep*Nzkosten*STAV

18,55

1x


Be 141-2;137-0*SD*IVep*8okien
69/12028   Be 141-2;137-0*SD*IVep*8okien

24,55

2x


Es 13 SD IV_ep * Kovov Dvojk
69/12031   Es 13 SD IV_ep * Kovov Dvojk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

14,40

0x


Eas-u 52 SD IVep * STAVEBNICA
69/12033   Eas-u 52 SD IVep * STAVEBNICA

22,75

1x


Eas 51 D_DC V-VI_ep* Kov-Kol
69/12036   Eas 51 D_DC V-VI_ep* Kov-Kol

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

21,95

0x


Eas 11 SD IVep * STAVEBNICA
69/12040   Eas 11 SD IVep * STAVEBNICA

22,75

1x


6ks*Kontajner ISO 1C*IV-VI_ep_
69/12042   6ks*Kontajner ISO 1C*IV-VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

10,70

2x


Kbkks10 D V_ep*Nzkost*KovKol
69/12047   Kbkks10 D V_ep*Nzkost*KovKol

14,60

1x


Kbkks10 SD IV_ep*Nzkosten*KK
69/12048   Kbkks10 SD IV_ep*Nzkosten*KK

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

14,60

0x


Be*RYBK*SD IVep*7-okien*KOVk
69/12050   Be*RYBK*SD IVep*7-okien*KOVk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

23,70

0x


Dsd*RYBK*D-DC*V-VIep*Vyhlia
69/12051   Dsd*RYBK*D-DC*V-VIep*Vyhlia

24,00

1x


Tams52  D_DC V-VI_ep*Kov-Kol
69/12052   Tams52 D_DC V-VI_ep*Kov-Kol

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

21,95

0x


Osvetlenie*RYBAK*8-okienANALOG
69/12054   Osvetlenie*RYBAK*8-okienANALOG

9,90

2x


Osvetlenie*RYBAK*8-okienDIGITA
69/12055   Osvetlenie*RYBAK*8-okienDIGITA

17,50

1x


Ce*RYBK*SD IIIep*8-okn*KovKo
69/12059   Ce*RYBK*SD IIIep*8-okn*KovKo

24,80

1x


Be*RYBK*SD IIIep*8-okien*KoK
69/12060   Be*RYBK*SD IIIep*8-okien*KoK

24,80

1x


Dsd*RYBK* SD IIIep*bezVyhlia
69/12062   Dsd*RYBK* SD IIIep*bezVyhlia

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

23,70

0x


Dsd*RYBK*SD IVep*BezVyhliadk
69/12064   Dsd*RYBK*SD IVep*BezVyhliadk

23,70

1x


Be*RYBK*SD IIIep*7-okien*STA
69/12066   Be*RYBK*SD IIIep*7-okien*STA

24,80

1x


Osvetlenie*RYBAK*7-okienANALOG
69/12067   Osvetlenie*RYBAK*7-okienANALOG

9,90

1x


Osvetlenie*RYBAK*7-okienDIGITA
69/12068   Osvetlenie*RYBAK*7-okienDIGITA

17,50

1x


Fads_Wap 11  SD IVep*STAVEBNI
69/12070   Fads_Wap 11 SD IVep*STAVEBNI

22,75

2x


Falls 11 SD IV_ep*Staveb*KovK
69/12074   Falls 11 SD IV_ep*Staveb*KovK

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

22,00

0x


Falls 11 *D* V-VI_ep*KovKole
69/12077   Falls 11 *D* V-VI_ep*KovKole

*Akcia / Vpredaj

18,50

1x


Osvetlenie*RYBAK-Sluob*ANALOG
69/12079   Osvetlenie*RYBAK-Sluob*ANALOG

9,20

1x


Osvetlenie*RYBAK-SluobDIGITAL
69/12080   Osvetlenie*RYBAK-SluobDIGITAL

16,90

1x


Fads PKP IV-V_ep* Kovov-Kol
69/12082   Fads PKP IV-V_ep* Kovov-Kol

21,95

1x


Gags 51 2,ser*SD IVep*STAVEBN
69/12083   Gags 51 2,ser*SD IVep*STAVEBN

23,70

1x


Hadgs 11*D-DC*V-VIep*KovKole
69/12084   Hadgs 11*D-DC*V-VIep*KovKole

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

23,75

0x


Gags 10*SD IV_ep*STAVEB*KovKo
69/12085   Gags 10*SD IV_ep*STAVEB*KovKo

23,00

2x


Gags 51,2*CD-CDC VIep*STAVEB*
69/12086   Gags 51,2*CD-CDC VIep*STAVEB*

23,00

1x


Gags 51,1*D Vep*STAVEB*KovKol
69/12087   Gags 51,1*D Vep*STAVEB*KovKol

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

22,80

0x


Hadgs 11*SD IVep*OBYLNINY*KKo
69/12089   Hadgs 11*SD IVep*OBYLNINY*KKo

24,50

1x


Sammp10 SD IV_ep* Tank T54-55
69/12092   Sammp10 SD IV_ep* Tank T54-55

31,30

3x


Scmms 11 D-DC V_ep*Oplenov
69/12093   Scmms 11 D-DC V_ep*Oplenov

21,95

1x


Paov 10 SD IV_ep*Vysokost*KoK
69/12094   Paov 10 SD IV_ep*Vysokost*KoK

23,00

1x


Smmp10 SD IV_ep*Kontajnery*KK
69/12095   Smmp10 SD IV_ep*Kontajnery*KK

24,85

2x


6ks*Kontajner*SD-PKP-SD*IVep
69/12097   6ks*Kontajner*SD-PKP-SD*IVep

*Akcia / Vpredaj

11,90

2x


Paoj 10 POSIATA *SD IIIep*
69/12098   Paoj 10 POSIATA *SD IIIep*

*Akcia / Vpredaj

26,90

2x


Tank T-54B * T-55A * 2ks
69/12101   Tank T-54B * T-55A * 2ks

18,80

1x


Paoj 10 SD III-IV_ep*Ndobov
69/12102   Paoj 10 SD III-IV_ep*Ndobov

26,80

2x


Zaes30  SD IVep * STAVEBNICA
69/12106   Zaes30 SD IVep * STAVEBNICA

22,70

2x


Zas 30 D-DC V-VIep*KovKol*ST
69/12109   Zas 30 D-DC V-VIep*KovKol*ST

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

23,00

0x


Zas 30 D-DC V-VIep*STAVEBNIC
69/12110   Zas 30 D-DC V-VIep*STAVEBNIC

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

19,80

0x


Smmps54 D-DC VIep*STAV*KovKo
69/12111   Smmps54 D-DC VIep*STAV*KovKo

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

21,95

0x


Zaes30  CZ-VADS V-VIep *VADS*
69/12114   Zaes30 CZ-VADS V-VIep *VADS*

*Akcia / Vpredaj

20,40

1x


Sammps D-DC V-VIep*STAV*KovK
69/12115   Sammps D-DC V-VIep*STAV*KovK

*Akcia / Vpredaj

20,60

1x


Sggrss55 CZ-DC*CONT-Mix20-40
69/12116   Sggrss55 CZ-DC*CONT-Mix20-40

31,35

1x


Sggrss55 CZ-DC*WoodtainerXXL*
69/12117   Sggrss55 CZ-DC*WoodtainerXXL*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

31,35

0x


Sgnss55 CZ-DC*Woodtainer XXL
69/12119   Sgnss55 CZ-DC*Woodtainer XXL

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

24,50

0x


Paon 10 *SD III-IVep*Stavebni
69/12121   Paon 10 *SD III-IVep*Stavebni

23,70

2x


Paov 10 *SD III-IVep*Stavebni
69/12122   Paov 10 *SD III-IVep*Stavebni

23,75

1x


Sgnss55 CZ-DC V-VIep*RHP P22
69/12123   Sgnss55 CZ-DC V-VIep*RHP P22

*Novinka

26,80

1x


Sgnss55 CZ-DC V-VIep*P_Q+MSC*
69/12124   Sgnss55 CZ-DC V-VIep*P_Q+MSC*

24,85

3x


Falls11 *CZ-MC V-VIep*STAVEBN
69/12125   Falls11 *CZ-MC V-VIep*STAVEBN

21,95

1x


Gbgkks CZ-DC VIep*STAVEBNICA
69/12126   Gbgkks CZ-DC VIep*STAVEBNICA

19,40

2x


Gbgs_Zts10 SD IVep*STAVEBNICA
69/12127   Gbgs_Zts10 SD IVep*STAVEBNICA

20,50

4x


Gbkkqs *D V-VIep*ESK POTA
69/12130   Gbkkqs *D V-VIep*ESK POTA

*Novinka-predobjednvka

18,50

0x


Pao 10 *SD III-IVep*STAVEBNIC
69/12131   Pao 10 *SD III-IVep*STAVEBNIC

*Novinka

22,70

3x


Pxx 10 *SD III-IVep*Stavebnic
69/12132   Pxx 10 *SD III-IVep*Stavebnic

*Novinka

24,50

3x


Gbgkks 12 SD IVep *STAVEBNICA
69/12133   Gbgkks 12 SD IVep *STAVEBNICA

19,60

2x


Sgnss55 CZ-DC*Kont-Placht-Cis
69/12135   Sgnss55 CZ-DC*Kont-Placht-Cis

24,50

2x


Klanicov*Laaps-y 12*CZ-CDC VI
69/12136   Klanicov*Laaps-y 12*CZ-CDC VI

45,20

2x


*Jde* SD * Oplen-Klanice *
69/18069   *Jde* SD * Oplen-Klanice *

*Akcia / Vpredaj

15,50

1x


*Od*  SD *Ploina+Oplen*
69/18070   *Od* SD *Ploina+Oplen*

*Akcia / Vpredaj

15,50

1x


*Otdr* SD*Ploi-Oplen*STAVEBN
69/18071   *Otdr* SD*Ploi-Oplen*STAVEBN

*Akcia / Vpredaj

15,95

1x


Vsa SD IV_ep*STAVEBNICA*uhlk
69/18075   Vsa SD IV_ep*STAVEBNICA*uhlk

*Akcia / Vpredaj

19,95

1x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka