Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy N | MTB


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Momentlne nemme v ponuke.


Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 8

Nzov

Cena

Stav

Objedna


T458_1149*SD IVep
70/N458-1149   T458_1149*SD IVep

205,00

1x


T458_1180  SD * IVep
70/N458-1180   T458_1180 SD * IVep

210,00

1x


T478_1160 SD IV_ep*erv-edSt
70/N478-1160   T478_1160 SD IV_ep*erv-edSt

189,00

1x


T478_3162 SD IVep*Zeleno-ed
70/N478-3162   T478_3162 SD IVep*Zeleno-ed

189,00

1x


T478_4021 SD IVep*erven-Lpr
70/N478-4021   T478_4021 SD IVep*erven-Lpr

189,00

1x


742 027-6 * D Vep *
70/N742-027   742 027-6 * D Vep *

210,00

1x


752 001-8 D*IV-Vep*Modro-erv
70/N752-001   752 001-8 D*IV-Vep*Modro-erv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

190,00

0x


753 060-_*D Vep *Zeleno-ed
70/N753-060   753 060-_*D Vep *Zeleno-ed

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

190,00

0xKok / Objednvka
Kok / Objednvka

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Momentlne nemme v ponuke.